Lejrcenter Birkedal
REGLEMENT

REGLEMENT

Luthersk Mission København’s  ”Lejrcenter Birkedal”

Lejren udlejes kun til personer over 18 år

Revideret 10/10 2014

Rygning

Det er ikke tilladt, at ryge indendørs på Birkedal. Brug de opstillede askebægre udenfor !

Alkoholpolitik:

Det er forbudt at drikke spiritus på lejren.
Evt. alkohol må kun indtages af personer over 18 år.

Overtrædelse af alkoholpolitikken vil medføre, at der fremadrettet ikke kan indgås aftaler om yderligere leje af Birkedal.

Soveafdelingen:

Det er forbudt at tegne eller ridse på vægge, lofter og senge.

Det er ikke tilladt at klatre ud eller ind af vinduerne.

Opholdsafdelingen:

Møblerne fra pejsestuen og spisesalen må ikke tages udenfor.
Lejerne opfordres til at benytte skiftesko/indesko på lejren.  

Køkkenet:

Følg de opsatte betjeningsvejledninger ved de enkelte maskiner.

Rengøring:

Lejren rengøres før afrejse i henhold til ophængte vejledninger.
Der opkræves ekstra betaling ved mangelfuld rengøring, samt hvis inventar ikke er sat på plads jf. de ophængte vejledninger.

Rengøring og oprydning udføres i regning efter medgået tid og til en timeløn på 275 – kr. pr. time. 

Søen:

Søen er bundløs nogle steder - det er derfor forbudt at beskadige eller klatre over det opsatte hegn.

Skoven / boldbanen:

Det er forbudt at brække grene af træerne, eller på anden måde beskadige træerne i skoven.

Vær opmærksom på ikke at overskride naboskellene og kun færdes på Birkedals grund.

Fjern mærker og andre markeringer fra orienteringsløb eller lignende i skoven.

Bål:

Det er kun tilladt at tænde bål på de anviste bålpladser.

Nabohensyn:

Ved brug af Birkedal tages der hensyn til vores naboer, så undgå støjende adfærd og musik.

Af hensyn til naboerne er det ikke tilladt at havde støjende aktiviteter på boldbanen/grunden efter kl. 21.00!

Ved afrejse:

Fjern henkastet affald på grunden samt omkring bygningerne.

Kontroller at samtlige vinduer og døre er lukket/låst.

Færdsel på privat vej:

Overhold fartgrænsen – max. 20 km/t!
Vær opmærksom på, at vejen også bruges af lejrens naboer samt af lejrens deltagere til gåture mv. – derfor vis hensyn og kør langsomt.

Undgå leg og støjende adfærd foran naboernes grunde og bygninger.

Brandregler / flugtveje:

Det er vigtigt, at man som lejrleder ved hvordan man skal agere ved brand.

Den ansvarlige på lejren, skal orientere sig om brand- og flugtveje ved at læse og sætte sig ind i de opslag, der er på lejren.
Alle flugtveje skal være ryddet og branddøre må ikke blokeres. Birkedal har ansvaret for at alt brandudstyr mv. er i orden !     
                                                                
Revideret den 10 oktober  2014